Google+

 

 

 

 

 

 

Ban sim 0994.79.68.79 & 0994.79.39.79 - 08/02/2015

Gian hàng Kietsim
Nguyen Tuan Kiet
Quyenvu.hkc@gmail.com
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook
0994.79.31.79 =    1,300,000
0994.79.32.79 =    1,300,000
0994.79.34.79 =    1,000,000
0994.79.36.79 =    1,600,000
0994.79.37.79 =    1,700,000
0994.79.38.79 =    2,000,000
0994.79.39.79 =    9,000,000
0994.79.40.79 =       800,000
0994.79.41.79 =       800,000
0994.79.42.79 =       800,000
0994.79.43.79 =       800,000
0994.79.45.79 =       800,000
0994.79.46.79 =       800,000
0994.79.47.79 =       800,000
0994.79.48.79 =       800,000
0994.79.49.79 =    1,800,000
0994.79.50.79 =    1,000,000
0994.79.51.79 =    1,000,000
0994.79.52.79 =    2,000,000
0994.79.53.79 =    1,200,000
0994.79.54.79 =    1,000,000
0994.79.56.79 =    1,500,000
0994.79.57.79 =    1,200,000
0994.79.58.79 =    1,500,000
0994.79.59.79 =    2,500,000
0994.79.60.79 =    1,000,000
0994.79.61.79 =    1,000,000
0994.79.62.79 =    1,000,000
0994.79.63.79 =    1,300,000
0994.79.64.79 =    1,000,000
0994.79.65.79 =    1,500,000
0994.79.67.79 =    1,500,000
0994.79.68.79 =    5,000,000
0994.79.69.79 =    2,500,000
0994.79.70.79 =    2,200,000
0994.79.71.79 =    2,000,000
0994.79.72.79 =    2,000,000
0994.79.73.79 =    2,000,000
0994.79.74.79 =    1,800,000
0994.79.75.79 =    2,200,000
0994.79.76.79 =    2,500,000
0994.797779 =    5,000,000
0994.79.78.79 =    5,000,000
0994.79.80.79 =    1,900,000
0994.79.81.79 =    1,300,000
0994.79.82.79 =    1,500,000

LH:   0918.75.73.73

Chữ kí của thành viên

 

Đăng nhập